Obchodné podmienky

1. Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope: www.ladaleather.com medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim je: 

EJ Fabrik s.r.o., Šoltésovej 2397/7, 04001 Košice – mestská časť Juh

IČO: 53574397

DIČ: 2121421401

Predávajúci nie je platcom DPH.

Číslo živn.registra: 820-93355

Zápis v OR: Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 50858/V

Telefonický kontakt: 0917 213 169

Email: info@ladaleather.com

2. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3

P. O. BOX A-35, 

040 65  Košice 1  

Odbor výkonu dozoru: ke@soi.sk: tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95

3. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

4. Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope: www.ladaleather.com. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickým e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania a urobíme všetko pre to, aby bol dodaný čím skôr.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

5. Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope https://ladaleather.com/ sú konečné. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tá sa v procese objednávania zobrazí v prehľade košíka a kupujúci sa tak môže pred odoslaním objednávky rozhodnúť, ktorý spôsob doručenia si zvolí. Kupujúci pri uzatváraní objednávky v košíku vidí celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 • Výnimku tvoria predajné miesta, kde sa predávajú výrobky LadaLeather na základe obchodnej zmluvy medzi dodávateľom, viď „LadaLeather“ a predajným miestom. V týchto prípadoch predajné miesto môže stanoviť vlastnú predajnú cenu, ktorá sa môže líšiť od cien uvedených na e-shope https://ladaleather.com/ .

Niektoré produkty LadaLeather nájdete aj v zahraničí, v Paríži v obchode Flo de Paris, ktorý sa nachádza na: 8 rue Monsieur le Prince Paris 6, 75006. Jedná sa o tie isté produkty, ktoré sú uvedené na e-shope, ale predajná cena môže byť odlišná od predajných cien na e-shope https://ladaleather.com/. V tomto prípade cena uvedená v obchode Flo de Paris je smerodajná, a má exkluzivitu predaja výrobkov LadaLeather v Paríži.

6. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť zo zákona od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. 

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze – napríklad potraviny, na ktorých je vyznačený dátum spotreby („spotrebujte do“),
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe, na inom trvalom nosiči, e-mailom, prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na stiahnutie na stránke predávajúceho.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, len ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 18.2.2021

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

8. Platobné a dodacie podmienky

8.1. Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

 • Platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho. Platba nie je spoplatnená. Za tovar sa platí vopred na základe údajov zaslaných emailom na mailovú adresu kupujúceho v potvrdení objednávky. Tovar je odoslaný po prijatí platby na účet predávajúceho.
 • Platba kartou prostredníctvom služby GoPay. Platba nie je spoplatnená. Za tovar sa platí pomocou platobnej karty. Tovar je odoslaný po prijatí platby na účet predávajúceho.

Súčasťou objednávky v e-shope www.ladaleather.com je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar spolu s cenou dopravy.

Bankové spojenie: 

ČSOB banka

Majiteľ účtu: EJ Fabrik s.r.o.

Číslo účtu/IBAN: SK54 7500 0000 0040 2876 4094

8.2. Dodanie tovaru

Dodacia lehota produktov je spravidla 1 – 3 pracovné dni.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

Objednávky na e-shope www.ladaleather.com posielame nasledovnými spôsobmi:

Pri platbe prostredníctvom služby GoPay a pri platbe vopred na účet predávajúceho:

 • kuriérom DPD v sume 5,00 € v rámci Slovenskej republiky.
 • kuriérom DPD v sume 9,00 € pri posielaní balíka do: Českej Republiky, Maďarska, Rakúska, Poľska
 • kuriérom DPD v sume 13,50 € pri posielaní balíka do: Nemecka
 • kuriérom DPD v sume 17,00 € pri posielaní balíka do: Francúzska, Belgicka, Holandska, Dánska, Chorvátska, Luxemburska, Monaka, Slovínska, Talianska, Veľkej Británii
 • kuriérom DPD v sume 21,00 € pri posielaní balíka do: Bulharska, Estónska, Fínska, Írska, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Španielska, Švédska

Pre tarify ostatných krajín Európy a mimo nej prosím kontaktujte predajcu: www.ladaleather.com na emailovej adrese info@ladaleather.com.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušené jeho balenie (ochranná páska, krycia fólia a podobne), uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Reklamácie

Na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný doklad.

Koža je veľmi odolný materiál, ale aj o ten je potrebné sa správne a pravidelne starať.

Záruka sa samozrejme nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku a chyby spôsobené zlou a nevhodnou starostlivosťou a manipuláciou (ako sú napr. zmena farby slnkom a poveternostnými podmienkami, flaky od vody a dažďa, škrabance na koži a roztrhnutie nevhodnou manipuláciou,…).

Záručná doba sa primárne vzťahuje na opravenie roztrhnutého šitia, poškodeného nitu,…

V prípade, ak si chcete overiť, či sa na konkrétny výrobok (poškodenie) vzťahuje možnosť reklamácie alebo máte otázky ohľadom možností opravy poškodeného výrobku, kontaktujte nás prosím emailom na adrese info@ladaleather.com.

V prípade reklamácie tovaru nám zašlite tovar spolu s originálom faktúry a vyplneným reklamačným formulárom.

Dňom prijatia reklamácie a začiatkom reklamačného konania sa považuje deň prebratia tovaru, reklamačného formulára a všetkých potrebných podkladov (fotodokumentácia, faktúra, vyznačené poškodené časti, tovar).

Vašu reklamáciu posúdime a vybavíme v zákonnej 30-dňovej lehote a oboznámime vás s jej výsledkom a spôsobom vybavenia.

V prípade oprávnenej reklamácie vám bude podľa povahy chyby produktu bezplatne zaslaný nepoškodený náhradný diel/y, nový tovar alebo po dohode s kupujúcim dôjde k inej forme kompenzácie. V prípade, ak nie je možné chyby tovaru odstrániť, vám zašleme peniaze späť na vami zadaný bankový účet uvedený v reklamačnom formulári.

Tovar nám prosím nezasielajte na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

Odporúčame tovar zasielať doporučene a uschovať si podacie číslo.

Ako postupovať

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie: 

Zašlite výrobok na adresu – EJ Fabrik s.r.o., Šoltésovej 7, 04001 Košice. Preprava je hradená stranou kupujúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde si zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list, faktúra a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Pri zamietnutých reklamáciách môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pre viac informácií prosím vyplňte reklamačný formulár nižšie: